طب و سنت

مطالبي از هند و داروهاي طب سنتي ان

داروهای بیماریها 2- سهر(بیداری و بی خوابی مفرط)

بنام خدا و با سلام           5 Jul 2014

 

اسباب آن(طب اکبری):

1-سوءمزاج یابس ساذج که موجب خشکی دماغ میشود. علامت: سر و حواس سبک بود و چشم و زبان و بینی خشک گردد و ملمس سر گرم نماید. علاج: در ترطیب دماغ کوشند.

2-سوءمزاج حار یابس ساذج که شبیه به نوع اول اما به غایت شدید است.

3-سوءمزاج یابس سوداوی. باید تنقیه سودا انجام شود و بعد ترطیب دماغ.

4-سوءمزاج حار یابس صفراوی. ابتدا تنقیه صفرا و بعد ترطیب دماغ.

5-وجود رطوبت بورقیه که نوعی ازاحتراق و رمادیت و عفونت در آن است. درمان: نضج ماده به طبیخ بادیان و بیخ مهک و گاوزبان همراه گلقند و بعد استفراغ خلط به ایارج فیقرا و حب شبیار و بعد مالیدن روغن بابونه به سر و غذای مناسب. اجتناب از غذاهای تیز و شور و تلخ.

6- حمی یا امتلاء تن از اخلاط یا سوء هضم یا غم ها و الم ها و فکرهای مشوشه

7-آماس سوداوی چون سرطان که اندر حوالی دماغ پدید آید.

8-طعامهای بادانگیز که بخار بر سردهد و خواب شوریده بیند. سپس بترسد و بیدار شود. درمان: در اطعمه نفاخه تبدیل غذا کنند و ایارج فیقرا و حب شبیار دهند.

و گاه پیری سبب سهر شود به دو علت. اول: شوری رطوبت پیران. دوم خشکی گوهر دماغ پیران به قیاس گوهر دماغ جوانان. درمان: ریختن روغن بابونه و اقحوان در بینی و اندر طعامهای ردی، کاهو یا تخم آن داخل کنند.

 

داروهای سهر:

شرکت همدرد:

1-اکسیر شفا: داروی بسیار موثر خواب آور.

2-روغن خشخاش: در گرمای ناشی از گرمای شدید، خواب آور.

3-روغن گشنیز: مالیدن آن بروی پوست سر خواب آور. مقوی مغز و مو

4-روغن لبوب سبعه: آرامبخش و خنک کننده مغز. مفید در بی خوابی مزمن.

شرکت الحکیم:

1-      روغن بادام شیرین

2-      روغن لبوب سبعه

شرکت رکس:

-          روغن خشخاش

همچنین داروهای برشعثا، خمیره خشخاش، خمیره زمرد و دواءالشفاء بعنوان داروی کمکی

شرکت دهلوی:

1-      روغن خشخاش: رفع سردرد ناشی از گرمی، رفع خشکی دماغ و خواب آور.

2-      روغن لبوب سبعه: رفع خشکی دماغ و خنک کننده آن. مفید در شکایت از بی خوابی. مفید در سردرد.

ترکیبان آن: روغن مغز فندق، روغن پسته، روغن بادام شیرین، روغن کنجد، روغن چلغوزه، روغن کدو و روغن گردو.

سایر داروها: برشعثا، دواءالشفا، روغن بادام شیرین، روغن بنفشه، روغن کاهو و روغن کدو.

 

+ نوشته شده در  شنبه 14 تیر1393ساعت 7:20  توسط دانوش  | 

داروهای بیماریها. 1-صداع

بنام خدا

صداع در کتاب طب اکبری به 18 قسم تقسیم شده است. 1-صداع ساده ( حار و بارد)، 2-صداع مادی (دموی، صفراوی و بلغمی)، 3- صداع شرکی(سوء مزاج ساده معده، امتلای صفراوی معده، امتلای بلغمی معده، امتلای سوداوی معده ، مشارکت ریاح معده، مشارکت ضعف فم معده، مشارکت رحم، کلیه، ساق، پاها و دستها، طحال، کبد، حجاب حاجز، مراق و صلب.)، 4- صداع ضعف دماغی، 5- صداع قوت حس دماغی، 6- صداع یبسی از خشکی دماغ، 7- صداع عرضی، 8- صداع ورمی، 9- صداع جماعی، 10- صداع ضربی و سقطی، 11- صداع بیضی، 12- صداع بحرانی، 13- صداع شمسی، 14- صداع سدی، 15- صداع دودی، 16- صداع تزعزعی، 17- صداع بعد از خواب، 18- صداع شقیقه.

و داروهای صداع :

الف-شرکت همدرد:

1- اطریفل زمانی: در سرماخوردگی، نزله و سردرد، سرگیجه، میگرن، دردهای روماتیسمی و مسمومیت، تحریک حرکات دودی روده و رفع یبوست.

2-اطریفل گشنیزی: مقوی مغز و سیستم عصبی و روده ها، رفع یبوست، مصرف طولانی موجب بهبود سرماخوردگی مزمن، رافع سردرد، سرگیجه و چشم درد ناشی از سردی.  درد و خونریزی بینی و گوشها را متوقف میکند.

3-اطریفل ملین: در سردرد مزمن، میگرن و سرگیجه، رفع یبوست، مفید در بیماریهای مرتبط با سرماخوردگی و نزله.

4- قرص مثلث: درمان سردرد و میگرن

5- روغن کاهو: رفع سردرد ناشی از گرمی، آرامبخش مغز و خواب آور

6- روغن کدو: رفع سردرد ناشی از گرمی، آرامبخش مغز و خواب آور

7- روغن بنفشه: آرام بخش مغز، خواب آورو رافع سردرد

ب- شرکت رکس

1-حب شفا، 2-اطریفل گشنیزی، 3-اطریفل ملین، 4-اطریفل زمانی

ج-شرکت الحکیم

1- اطریفل زمانی، 2-اطریفل مقوی دماغ خاص، 3-اطریفل سنایی، 4-اطریفل ملین، 5-حب ایارج، 6-حب شفا، 7-روغن کاهو، 8-روغن کدو، 9-روغن گل

د-شرکت دهلوی

1-اطریفل زمانی

در نزله دائمی، زکام، سردرد، میگرن، مالیخولیا، قولنج. رفع تب خفیف و سنگینی سر. مصرف طولانی آن ملین است

ترکیبات: 1-صندل سفید، 2-کتیرا، 3-پوست بلیله، 4-آمله، 5-گلسرخ، 6-طباشیر، 7-نیلوفر، 8-پوست هلیله زرد، 9-پوست هلیله کابلی، 10-هلیله سیاه، 11-سقمونیا، 12-گل بنفشه، 13-تربد سفید، 14-گشنیز، 15-سپستان، 16-روغن گاو، 17-عناب، 18-شیره مربای هلیله، 19-قند

2-اطریفل گشنیزی

در بخارات معده، رفع شکایت در گرمی دست و پا و سر، رفع قبض معده. مصرف طولانی مدت آن موجب رفع دائمی نزله میشود. با رفع نزله، بیماریهایی که به موجب آن پدید آمدند مثل سردرد، سرگیجه، رفع قرمزی چشم و گوش درد بهبود می یابند.

ترکیبات: 1-پوست هلیله زرد، 2-هلیله کابلی، 3-هلیله سیاه، 4-بلیله، 5-گشنیز، 6-روغن بادام شیرین، 7-عسل

3-حب ایارج

در سردرد، صرع و سایر امراض دماغی. دفع فضولات بلغمی سر و مفید در امراض دماغی.

ترکیبات: 1-حب بلسان، 2-عود بلسان، 3-سنبل الطیب، 4-دارچین، 5-سلیخه، 6-مصطکی، 7-اسارون، 8-زعفران، 9-صبرزرد، 10-نمک هندی، 11- شحم حنظل، 12-انیسون، 13-غاریقون، 14-حب النیل، 15-تربد سفید، 16-عرق بادیان

4-حب بنفشه

تنقیه فضولات دماغی و سینه. رفع سردرد ناشی از گرمی. در آسم و تنگی نفس

ترکیبات: 1-سقمونیا، 2-رب السوس، 3-تربد سفید، 4-بنفشه، 5-آب کاسنی

5-حب شفا

مفید در سردرد، حمی مزمن(اکثر اعصابی و حمی مزمنه). حافظ صحت جوانان. در ترک اعتیاد به تریاک مفید

ترکیبات: 1-صمغ عربی، 2- زنجبیل، 3-ریوند چینی، 4-داتوره

6- روغن بنفشه

مفید در سردرد، رفع خشکی دماغ و خواب آور

ترکیبات: گل بنفشه 17%، روغن کنجد 83%

7-روغن کاهو

در سردرد ناشی از غلبه گرمی، رافع خشکی دماغ و خنک کننده آن و خواب آور

ترکیبات: شیره تخم کاهو 50%، روغن کنجد 50%

8-روغن کدو

خنک کننده و رافع خشکی دماغ و خواب آور. رفع سردرد ناشی از غلبه گرمی

ترکیبات: کدو دراز 50%، روغن کنجد 50%

9-قرص مسکن

رفع سریع سردرد و دردهای ماهیچه ایی و مفاصل و سایر نقاط بدن

+ نوشته شده در  سه شنبه 6 خرداد1393ساعت 12:9  توسط دانوش  | 

معرفی یک دارو (38) خمیره ابریشم حکیم ارشد والا

بنام خدا و با سلام

خمیره ابریشم حکیم ارشد والا شاید یکی از مهمترین داروهای تقویت قلب و تنظیم ضربان آن باشد. این دارو توسط تمام شرکتهای داروسازی طب یونانی هند ودر بسیاری شرکتهای داروسازی پاکستان تولید میشود.

خواص دارو:

در رفع ضعف قلب و تنظیم ضربان آن و افسردگی بسرعت موثر است. مقوی مغز و کبد و یک تونیک بسیار خوب در دوران نقاهت میباشد.(همدرد)

متوازن کننده افعال و حرکات اعضای رئیسه، رفع اختلاج قلب و خفقان. رفع خیالات فاسده و توهمات. (دواخانه علیگر)

از داروهای معروف طب یونانی در تقویت قلب و سایر اعضای رئیسه بدن. موجب تسریع گردش خون شده خون سازی را افزایش میدهد. در تپش قلب، افسردگی، مالیخولیا و آنژین صدری موثر است. در رفع دلشوره، کندکاری قلب، چربی و فشارخون و انفارکتوس تجویز میشود.

سایر توصیه ها هنگام مصرف دارو: اجتناب از غذاهایی که دارای چربی اشباع شده هستند مثل کره، پنیر و گوشت چرب. تخم مرغ و نمک زیاد، شکر، کافئین، الکل و سیگار(دهلوی)

ترکیبات دارو: ابریشم، سنبل الطیب، پوست ترنج، قرنفل، دانه هل، ساذج هندی، براده صندل سفید، عودهندی، عرق گاوزبان، گلاب، عرق بیدمشک، آب سیب شیرین، آب انار شیرین، آب به شیرین، عسل، مصطکی، قند، عنبر اشهب، ورق طلا، ورق نقره، مروارید، یاقوت، یشب سبز، کهربا، مرجان، زعفران، عرق کئورا

وزن 125 گرم. قیمت 507 روپیه

مقدار مصرف 1-3گرم صبح ناشتا با آب یا شیر

مرجع: بیاض کبیر ج2 (نیوشما)

+ نوشته شده در  جمعه 9 اسفند1392ساعت 17:10  توسط دانوش  | 

معرفی دارو(21) آمله. ویرایش سوم

بنام خدا و با سلام

داستان آمله تمامی ندارد.

اگر به بازار دارو فروشان دهلی سری بزنید و آمله های درشت درخشان را ببینید، مربای بِل و هویج را ، بسیار خودنگهدارهم باشید، باز وسوسه میشوید که قدری از آن بچشید حتی اگر دوستی مثل دکتر مواظب هم مواظب باشد و بهداشت فراموش شده این دیار را مرتب تذکر دهد.

جدای از مربای بازار، بارها مربای آمله شرکتهای مختلف را چشیده ام اما طعم ناخوشی که شاید مربوط به ماده نگهدارنده آن باشد همیشه در آن بوده است. اما بتازگی از شرکتی که محصولات متنوعی از آمله تولید میکند، مربای آمله خشک(بدون شربت) را دیدم که آن مشکل همیشگی را نداشت. وزن 250 گرم و قیمت آن 110روپیه

در قرابادین کبیر آمده که: مربای آمله مقوي قلب و معده و دماغ است.

جدا از مربا که بنظرم بهترین فرآورده از آمله است، محصولاتی دیگر مثل آمله کندی که چیزی شبیه پاستیل است و پره های خشک آمله هستند که با پودر شکر شیرین شده اند هم طعم خوبی دارد. وزن 100گرم و 56 روپیه

 آمله چاتنی که چیزی شبیه پوره یا پاته است و ترکیبی است از آمله، شکر، ادویه، نمک، زنجبیل، سیر و برخی از میوه های خشک. وزن 250 گرم و 62 روپیه

آمله ترش و شیرین که ترکیبی است از آمله، نمک، شکر و ادویه. وزن 100 گرم و 56 روپیه

پودر آمله هم از دیگر فرآورده های این میوه است که هم بصورت خوراکی و هم موضعی در ترکیب با حنا و دیگر گیاهان برای تقویت موی سر کاربرد دارد. وزن 100گرم و 48 روپیه

آمله چورنا که شبیه پودر است ولی نه به نرمی پودر آمله. شامل آمله، نمک، شکر، ادویه، تخم گشنیزو بلیله. 100گرم و 56 روپیه

ابن سینا میگوید که آمله منفعت زیاد در در تقویت قلب و ذهن و حفظ دارد

و اما کپسول آمله:

شركت هيماليا آمله رو بصورت كپسول در بسته هايي کوچک ارائه ميكنه

هزينه هر بسته ١٠٠ روپيه و ٦٠ عدد كپسول داخل هر بسته وجود داره.

آمله غنی ترین منباء ویتامین سی، از ترکیبات اصلی نوعی مربای مهم در آیورودا، یک داروی مشهور جوان کننده، از ترکیبات اطریفل و یک داروی هاضم.

عملکرد:

یک گیاه موثر و بی خطر حاوی انتی اکسیدان Polypheno که از تخریب سلولها در برابر رادیکالهای آزاد محافظت میکند و در نتیجه مانع پیری زودرس میشود. آمله مقاومت بدن را در برابر بسیاری بیماریها خصوصا مشکلات سیستم تنفسی بالا میبرد.

موارد استعمال:

سرفه، سرماخوردگی، گلودرد و دیگر عفونتهای سیستم تنفسی، پیری زودرس. بعنوان immunomodulator  در عفونتهای تنفسی، در سوءهاضمه، ترشح زیاد اسید معده و مشکلات پوستی

آمله شايد پرمصرفترين دارو در هند باشد. و عمده كاربرد آن در خانه توسط مردم و تبديل آن به مربا، ترشي و آمله خشک است. شايد در ابتدا خوردن آمله تازه قدري مشكل باشد اما اگر بناداشته باشيد كه در هند خوراكي هاي عجيب و غريبشان را براي حداقل ١ بار مزه كنيد شايد كم كم به طعم آن هم علاقمند شويد. آمله ابتداي خوردنش ترش و گس و تلخ است اما چند ثانيه بعد شيريني مطبوعي در دهانتان احساس ميكنيد. 

در آيورودا جمعا ٦ مزه بيان شده و ميگويند كه تمام اين طعم ها بجز شوري، در آمله جمع شده. هنگام خوردن آن هر طعمي كه در بدن شما كمتر وجود داشته باشد و بدن شما به آن نياز داشته باشد، آن مزه را در دهان احساس ميكنيد.

مردم اينجا آمله را با آب ميپزند و بعد هسته آنرا جدا كرده ادويه و نمك سياه به آن ميزنند و خشك كرده بعد از غذا قدري ميخورند. ترشي آمله هم فراوان تهيه ميشود اما ازسركه در توليد آن استفاده نميشود. قبلا در وبلاگم راجع به تهيه مربا و شور از آمله نوشته ام. آب آمله هم در بازار بفروش ميرسد اما انچه شايد مصرف و ارسالش ساده تر باشد، آمله خشك است. آنچه در عكس هم مشاهده ميكنيد دو نوع از آمله خشك همره با قدري ادويه از جمله نمك سياه است. يكي از انها با نمك و پودر زنيان و ديگري شيرين شده با شكر قرمز. 

آمله با طعم زنيان و نمك به تعداد ٤٠ بسته كوچك ٤ گرمي در يك پاكت پلاستيكي به قيمت ٤٠ روپيه و آمله با شكر سرخ هر بسته كوچك ٢٠ گرمي ان به قيمت ٥ روپيه فروخته ميشود

در پايان دوست دارم مختصر بگويم كه تجربه شخصي من در استفاده از آمله براي تقويت معده و رفع چربي و خارش سر بسيار برايم مفید وجالب بوده است

 

اين هم خلاصهاي از انچه در كتب ما راجع به آمله آمده است

 

39

 

اَملَج

نام دیگر

آمله

نام انگلیسی

Phyllanthus emblica

(Euphorbiaceae

ماهیت

درختچه ای کوچک با گلهای زرد خاکستری و میوه کروی گوشتدار

قسمت مورد استفاده

ثمر

طبیعت

س خ (7-و10)

افعال کلی

قابض و مانع ريختن مواد به معده و حافظ اخلاط از تعفن و مخرج سودا،موجب حدت ذهن و مفرح و مقوی قلب

مضرات

1- سپرز 2- مولد قولنج

مصلح

1- عسل و سنبل 2- روغن بادام شيرين

مقدار شربت

3 تا 5 درهم

مطبوخ: تا 10 درهم

بدل

 

فرآورده ها و تدابیر

انوشدارو، جوارش  حب، دهن، سفوف، شراب، محلّل، مربا، مطبوخ، مفرح، معجون و نبيذ

توضیحات

باردالمزاج هرگاه برای تقویت مصرف کند، تعدیل کند آنرا به عسل یا مصطکی یا دارچین

 

+ نوشته شده در  جمعه 25 بهمن1392ساعت 21:25  توسط دانوش  | 

مبانی داروسازی در آیورودا (1) چورنا. معرفی دارو (37) سیتوپلادی

بنام خدا و با سلام                                                      

چورنا یا پودر که معادل آن در طب یونانی سفوف ذکر شده، زمانی که داروی تازه در دسترس نباشد یا هنگام ذخیره دارو تهیه میشود. به این شکل که دارو را شسته کاملا خشک کرده پودر میکنند و اگر الک مش بالا در دسترس نباشد با توجه به مورد کاربرد آن، گاه از پارچه عبور میدهند.

چورناها به 3 دسته پودر زبر، پودر نرم و پودر بسیار نرم تقسیم میشوند. ماندگاری آنها 2-6 ماه و از مزایای آن اینکه پایداری بیشتری نسبت به شکل مایع دارو دارد، سرعت جذب آن خصوصا هرچه نرمتر باشد، نسبت به داروهایی که بشکل قرص و کپسول تجویز میشوند بیشتر است.

از مشکلات فرم دارویی پودر اینکه برخی داروها با پودر شدن و در معرض هوا قرار گرفتن بسرعت خراب میشوند. دیگر اینکه داروهای تلخ و بد مزه را نمیتوان بدین شکل عرضه کرد.

برخی داروها مثل آنغوزه را لازم است با مقدار کمی روغن حیوانی تفت داده سپس پودر کنیم.

در برخی منابع مدت ماندگاری پودرها 1 سال ذکر شده که این مربوط به نوع دارو و شرایط نگهداری آن متغییر است.

سیتوپلادی چورنا یکی از نمونه های این دسته دارویی است که ترکیبی از شکر، بامبو، فلفل دراز، هل و دارچین در آن جای دارد.

کاربرد دارو: سرفه، سرفه مرتبط با التهاب ریه و سل، تنگی نفس، تب و بی اشتهایی

چندین شرکت این دارو را تولید میکنند که نمونه آن شرکت دَبر است که محصول خود را به وزن 60 گرم و به قیمت 90 روپیه عرضه کرده است. دوز دارو 1-4 گرم و ماندگاری آن 2 سال ذکر شده است  

SITOPALADI CHURNA 
Sharangdhar Samhita (M.kh.6) Kasa-pitta dahadi Chikitsa

S.No.Sanskrit NameBotanical/English Name
1.MishriSugar candy
2.VanshalochanBambusa arundinacea
3.PippaliPiper longum
4.ElaElettaria cardamomum
5.TvakCinnamomum zeylanicum
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 بهمن1392ساعت 12:20  توسط دانوش  | 

معرفی دارو (35) آکنوین

بنام خدا و با سلام

شرکت واسو یک مجموعه دارو دارد بنام آکنوین که از کرم، شربت، کپسول و پودر تشکیل شده و برای شفاف شدن پوست صورت و رفع لک و جوش و سایر مشکلات آن کاربرد دارد.

شرکت واسو مجموعه این 4 دارو را به قیمت 400 روپیه بفروش میرساند.

1-      کرم آکنوین

18% این کرم غنی شده از روغن کومکومادی است که در طب سنتی هند از قدیم برای مراقبت از پوست و روشن کردن رنگ چهره کاربرد داشته است. این کرم با وجود عصاره میوه پاپایا در ترکیباتش، یک پروتئولیتیک موثر میباشد. آلوئه ورا، نیم و زردچوبه هم از قدیم در بهبود رنگ چهره کاربرد داشته اند.

کرم، رافع آکنه، جوش، لک، جوشهای سرسیاه و جای زخم در صورت است. پاک کننده و رطوبت بخش پوست و در مراقبت از پوست یک درمان گیاهی موثر و بی خطر میباشد.

پاپایا سلولهای مرده پوست را برطرف میکند. نیم در موارد تیرگی رنگ پوست و پیرشدن بافت آن موثر است.

از ترکیبات آن: شیرین بیان، لیمو، زردچوبه، آلوئه و...

روغن کومکومادی خود از 16 گیاه تشکیل شده که زعفران مهمترین آنهاست.

شیوه مصرف: روزانه 2 بار پس از شستن و خشک کردن محل مورد نظر، کرم را به پوست مالیده بملایمت ماساژ دهید تا جذب شود.

برای نتیجه بهتر و سریعتر میتوان از شربت یا کپسول آکنوین همراه آن استفاده کرد.

شرکت واسو این کرم را در تیوپهای 25 گرمی به قیمت 50 روپیه بفروش میرسد

2-      شربت آکنوین

در موارد آکنه، جوش و کورک ناشی از وجود سموم در خون، یک تصفیه کننده طبیعی خون است که ناخالصی و سمیت را از خون میزداید.

این دارو عملکرد کبد را بهبود بخشیده ترکیبات خون را تنظیم میکند. رنگ رخسار را بهبود بخشیده به داشتن پوست سالم کمک میکند و موجب رضایت خاطر بیمار میشود.

دارو حاوی گیاهانی مثل آلوئه، هلیله، فلوس، شیرین بیان، نیم، آمله، بلیله، زردچوبه و ... میباشد

مقدار مصرف آن 2 قاشق چایخوری 2-3 بار در روز است. حجم بطری 200 میلی لیتر و قیمت آن 95 روپیه میباشد.

3-      کپسول آکنوین

گیاهان این کپسول سمومی را که موجب آکنه، جوش، کورک و سایر مشکلات پوستی میشوند را از بدن دفع مینماید. این دارو عملکرد کبد را بهبود میبخشد، رادیکالهای آزاد را از بین میبرد، ترکیبات خون را تنظیم میکند، به داشتن پوستی سالم کمک میکند و در مشکلات متعدد پوستی مفید است.

از ترکیبات کپسول: ماهامانجیستهادی کوات که شامل 43 گیاه است. این ترکیب، پوست را درخشان و چهره را گَلی رنگ میکند.

پودر اطریفل که به هضم کمک و سه دوشا را تنظیم میکند.

سنا، زردچوبه و...

مقدار مصرف دارو: 1 کپسول 2 مرتبه در روز. برای نتیجه بهتر از کرم آکنوین همراه مصرف این کپسول استفاده شود.

هر بسته دارو شامل 3 شیت ده تایی است.

4-      پودر آکنوین

ترکیبات این پودر، ضدعفونی کننده و کنترل کننده فعالیت غدد چربی پوست هستند. پودر با زردچوبه غنی شده است و موجب سفید شدن پوست میشود و تاثیر آنتی باکتریایی دارد. مصرف منظم این پودر موجب روشنی پوست، شفافیت و جلای رنگ رخسار میشود. این پودر مانع از تشکیل آکنه شده در موارد جوش، جوشهای سرسیاه، لک و جای زخم مفید و موثر است.

از ترکیبات آن : گل مولتانی(علاوه بر رفع چربی، سلولهای مرده پوست را برطرف میکند)، شیرین بیان(جوان مننده پوست)، بوراکس، اگیرترکی، اکسید زینک، زردچوبه و...

شیوه مصرف: پودر را با گلاب یا آب ساده مخلوط کنید و خمیر ساخته روی پوست و نواحی گردن بمالید و پس از 15-20 دقیقه بشویید.

این پودر در 2 بسته 25 گرمی و به قیمت 60 روپیه به فروش میرسد

+ نوشته شده در  پنجشنبه 3 بهمن1392ساعت 6:20  توسط دانوش  | 

معرفی یک دارو (36) معجون بادام

بنام خدا و با سلام

داروی تقویتی بادام پراش با ترکیباتی که دارد در موارد: کاهش تدریجی در سلامتی شخص بدون وجود علت مشخص، ضعف عمومی، اختلالات عصبی، ظهور علامات پیری قبل از موعد و ضعف جنسی مفید و موثر است.

ترکیبات آنرا ببینید:

مغز بادام، مغز پسته، مغز چلغوزه، مغز چیرولی (ظاهرا معادل فارسی ندارد)، زعفران، ثعلب مصری، شاتاوری، موسلی سفید، مغز کدو شیرین، خرما، مربای سیب، مربای زنجبیل، آردنخود، مویز منقا، نشاسته گندم، قند و آب.

پاراش در زبان سانسکریت تقریبا معنای معجون را میدهد.

این دارو سیستم ایمنی بدن را محافظت و تقویت میکند.

عملکرد مغز را فعال و قدرت حافظه را افزایش میدهد

کمک به تاخیر پروسه پیرشدن بدن و ذهن

فراهم کردن انرژی و بازگرداندن میل جنسی

قوت بخشیدن و افزایش حجم ماهیچه ها

استحکام بخشیدن به استخوانها و افزایش تراکم آن.

نرم و لطیف کردن پوست

شرکت نیوشما این دارو را در بسته های 250 و 500 گرمی به بازار عرضه کرده است. قیمت بسته 500 گرمی 298 روپیه میباشد.

مقدار مصرف آن 30 گرم صبح و همین مقدار شب هنگام خواب با شیر گرم میباشد. مقار مصرف در بچه های زیر 6 سال 15 گرم است.

+ نوشته شده در  دوشنبه 30 دی1392ساعت 7:33  توسط دانوش  | 

ميلاد نبي مكرم


امام علي صلوات الله علیه: : 
  
 ما بَرَأَ اللّهُ نَسَمَةً خَيرَا مِن مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله 
  
 خداوند آفريده اى بهتر از محمّد نيافريده است . 
  
 كافى: ج ۱ ، ص ۴۴۰ / پیامبر اعظم از نگاه قرآن و حدیث: ص236 
+ نوشته شده در  یکشنبه 29 دی1392ساعت 7:36  توسط دانوش  | 

صله رحم

امام صادق صلوات الله علیه : : 
  
 صِلَةُ الاَْرحامِ تُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ تُسْمِحُ الكَفَّ وَتُطيبُ النَّفْسَ وَتَزيدُ فِى الرِّزْقِ وَتُنْسِئُ فِى الاَْجَلِ؛ 
  
 صله رحم، انسان را خوش اخلاق، با سخاوت و پاكيزه جان مى‏ نمايد و روزى را زياد مى‏ كند و مرگ را به تأخير مى‏ اندازد. 
  
 كافى، ج 2، ص 151، ح 6
+ نوشته شده در  جمعه 27 دی1392ساعت 8:33  توسط دانوش  | 

Bihu

 

بنام خدا

مانوب، پسر محجوب كالج آيورودا خيلي اصرار كرد كه براي ديدن مراسم جشن مربوط به " بيهو" به روستاشون سفر كنيم. منطقه موري گائون و بعد هم روستاي مانوب حدود ٣ ساعت با ما فاصله داشت. قرار شد دائي مانوب، ما و ٢ نفر ديگه از همكلاسي هاي مانوب رو به روستا ببره. ماشين هندي ژاپني ( ماروتي سوزوكي) او خيلي سرحال بنظر نميرسيد و در نزديكي هاي روستا كه جاده پر چاله از طرفي و ٦ سرنشين ان از سمتي ديگر به ماشين فشار مي اوردند شروع به سروصدا کردن نمود اما اقاي راننده همچنان بي توجه مشغول رانندگي بود. وقتي هم كه ترمز گاري ( در هندي يعني ماشين) شروع به نگرفتن كرد، راننده خونسرد با ارامش همچنان به حركت ادامه داد تا اينكه چرخ شكسست و ماشين از حركت ايستاد. باقي راه را با اتوبوس رفتيم تا روستا. مادر مانوب استقبال گرمي از ما كرد و بعد از نوشيدن چاي گشتي در خانه زديم.  انچه بيش از همه زيبا بود ساخت بركه اي بزرگ در قسمتی از خانه اكثر اين روستائيان بود كه ماهي هاي كوچك را در ان رها ميكردند تا رشد کنند و بعد از مدتي با تور آنها را صید می کردند. هر خانواده روستایی معمولا چند راس گاو دارد، بز، مرغ و خروس و مختصر سبزي و صيفي كاري. در بعضي خانه ها چرخ نخ ريسي و دستگاه دستي پارچه بافي هم بود و آنان گاندی را یاد می کردند که چرخ نخ ریسی اش مشهور و معروف بود. حالا ببينيد احتياج اين خانواده به خارج از روستا چقدر است!

شب هنگام من با مانوب و پدرش همراه دو دختر مهمان و همكلاس مانوب به ديدن مراسم بيهو در روستا رفتيم. اين مردمان در آسام ٣ بيهو دارند كه اولي مربوط به رقص و اواز، دومي نيايش و دعا و سومي مربوط به برداشت محصول و جشن داشتن قوت كافي براي زندگي است. در ميدان شهر با ساقه های بلند بامبو و ساقه هاي برنج چيز بلندي ساخته بودند. گروهي از جوانان رقص كنان، با طبل و سنج، مست و خراب، امدند و دور اين چوب و پوشال چرخيدند و رقصيدند و در اخر انرا به اتش كشيدند و بر هوار آتش سجده کردند. بوي الكل از دهان تقريبا همه مي امد. نوشيدني كه از برنج ميسازند و وقتي از مادر مانوب سوال كردم گفت ساختنش را نميدانم. اين خانواده بِرَهمين بودند و مذهبي، و شايد اين، مانع از اختلاطشان با رفتار و اخلاق سايرين ميشد. در هند ٤ گروه عمده (كَست) وجود دارد. اولي برهمين ها كه مشغول به درس و تحصيل و تدريس ميشوند. دوم جنگجويان(شاتریا)، سوم بازرگانان(وایشیا) و چهارم گروه خدمتكاران(شودرا). جالب اينكه برهمين ها هرگز اجازه نميدهند فرزندانشان با طبقات پايين، ازدواج كنند

بعد از بازگشت به خانه، به كلبه اي از بامبو و پوشال برنج كه بمناسبت بيهو ساخته بودند رفتيم. در وسط ان اتشي بنا كرده بودند و دايي مشغول به سرخ كردن ماهي بود. گفتند فردا از ٣ تا ٦ صبح وقت شستسوي بدن و بنوعي غسل كردن است. معتقد بودند كه اب رود گنگ كه برايشان مقدس است در همه ابها وجود دارد و با حمام كردن در ان وقت خاص، بهره روحاني ميبرند. فردا صبح در هواي سرد پدر مانوب را ديدم كه از چاه اب كشيد و با لنگي بسته به خود، حمام ميكرد. جالب اينكه اكثر اين مردم عادت به حمام با اب گرم ندارند. در سرماي زمستان تنها لنگي به خود بسته اب از چاه ميكشند و خود را ميشويند 

بعد، پدر خانواده صمغي را سوزاند و در خانه گرداند. بعد در کلبه پوشالی دور اتش با همسرش گشتند. مانوب در صدفي بزرگ ميدميد و برادرش زنگي را به صدا در مي اورد. بعد هم همه به اتش سجده كردند و قدري از غذايشان را در اتش ريختند. 

بعد از صبحانه به ديدن پيرزنهاي روستا رفتيم. يكي از انها مدعي بود كه در خواب شخصي اين دانش را به او داده و ميتواند ناباروري و مشكلات كيسه صفرا و ... را درمان كند. ديگري ميگفت كه طبابت را از مادربزرگش اموخته و قبل از مرگ انرا به يكي از اعضاي خانواده اش منتقل خواهد کرد. همه اين گونه درمانگران هنگام درمان ذكري خاص را اهسته تكرار ميكنند(مانترا) كه اين بخش پنهان كارشان است و اينكه چه ميگويند را كسي نميداند.

قبل از نهار دائي و برادر مانوب داخل بركه رفتند، تور پهن كردند، با چوب ماهي ها را رماندند تا به تورشان انداختند. نهار را همچو قبل بر روي برگ موز خورديم و براه افتاديم. 

و الحمدلله علي ما هدانا

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 دی1392ساعت 21:45  توسط دانوش  | 

مطالب قدیمی‌تر